Archive for Listopad, 2009

„Specjalistyczne prawo jazdy i język obcy – Expressowo”

Katowicka agencja pracy tymczasowej Work Express uruchamia cykl nieodpłatnych szkoleń „Specjalistyczne prawo jazdy i język obcy – Expressowo”. Projekt jest skierowany do grupy 170 dorosłych osób pracujących (na podstawie umowy: o pracę, mianowania, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, zlecenia i o dzieło), które zamieszkują na terenie woj. śląskiego i z własnej inicjatywy są zainteresowane podwyższeniem, nabyciem nowych lub uzupełnieniem posiadanych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Projekt w oparciu o zasadę i politykę równych szans gwarantuje dostęp do przygotowanych szkoleń i kursów zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet oraz osób niepełnosprawnych – pod warunkiem, że stopień niepełnosprawności umożliwi im udział w projekcie.

Ofertę i warunki naboru znajdziecie Państwo na stronie www.szkolimy.katowice.pl, a także w materiałach informacyjnych.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU

Czas trwania projektu: 01.10.2009-31.05.2011

Przewidziane są następujące pakiety szkoleń:
– prawo jazdy kat C + przewóz materiałów niebezpiecznych ADR+ język obcy (50 miejsc),
– prawo jazdy kat C+E + przewóz materiałów niebezpiecznych ADR+ język obcy (50 miejsc),
– prawo jazdy kat D + przewóz materiałów niebezpiecznych ADR+ język obcy (50 miejsc),
– operator koparko-ładowarki + przewóz materiałów niebezpiecznych ADR+ język obcy (50 miejsc).

Języki obce nauczane w ramach projektu to angielski i francuski.

Nie można wziąć udziału tylko w jednym szkoleniu – według założeń projektu uczestnik uzyskuje kompleksowe wsparcie w postaci całego pakietu szkoleniowego.

Szkolenia będą odbywać się na terenie całego województwa w zależności od miejsca zamieszkania uczestników i możliwości organizacyjnych.

Projekt przewiduje łącznie 170 miejsc.

W projekcie udział mogą wziąć:
– osoba dorosła pracująca,
– zamieszkująca na terenie woj. śląskiego,
– zgłaszająca się do projektu z własnej inicjatywy,
– pracująca w branży transportowej, spedycyjnej, logistycznej, budowlanej lub branży współpracującej z wyżej wymienionymi.

Dopuszczalne są następujące formy zatrudnienia:
– umowa o pracę,
– mianowanie,
– powołanie,
– wybór,
– spółdzielcza umowa o pracę,
– umowa zlecenie,
– umowa o dzieło.

Projekt jest przeznaczony dla osób, które z własnej inicjatywy chcą podnosić kwalifikacje – to znaczy, że dana osoba nie została delegowana przez pracodawcę, aby odbyć szkolenie w godzinach pracy.

O przyjęciu do projektu decyduje data i godzina złożenia kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej w siedzibie organizatora.

Kandydat musi złożyć wypełnione formularze zgłoszeniowe, ksero dowodu osobistego oraz dokumenty poświadczające zatrudnienie w branży transportowej, spedycyjnej, logistycznej, budowlanej lub branży współpracującej z wyżej wymienionymi.

Udział w projekcie jest nieodpłatny.

Warunki rekrutacji do projektu wynikają z założeń z projektu zaakceptowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – wykonawca projektu firma Work Express nie ma prawa dokonywać żadnych odstępstw od przyjętych założeń.

, , ,

3 komentarzy


Jak pomóc studentom w szukaniu pracy?

Mają ogromną wiedzę i zapał do pracy, a mimo to często są bezrobotni lub wykonują pracę zdecydowanie poniżej kwalifikacji. To grupa mająca najwięcej do powiedzenia, posiadająca niezliczoną liczbę pomysłów i chcąca kreować swoją przyszłość. Te plany niweczą jednak: nieznajomość obecnego rynku pracy i brak elementarnej wiedzy z zakresu szukania pracy, autoprezentacji czy rozmowy rekrutacyjnej.

Mowa o studentach, którzy nie wiedzą, jak dobrze zadebiutować na rynku pracy. Co dyskwalifikuje ich na wstępie jako potencjalnych pracowników? Według badań, studenci nie potrafią zaprezentować się pracodawcy, mają problem z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych i nie wiedzą, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Dlatego też firma Work Express oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu zorganizowały 4 i 5 listopada 2009 sympozjum pod hasłem „Którędy do pracy?” – aspekty poszukiwania zatrudnienia przez absolwentów uczelni zawodowych, którego gośćmi byli wykładowcy z dziedzin zarządzania personelem i doskonalenia zawodowego, pracownicy urzędu pracy, pracownicy trzeciego sektora, a także studenci Koła Naukowego Socjologów i praktycy branży doradztwa personalnego z firmy Work Express i portalu www.jobexpress.pl.

Dwa dni wykładów i warsztatów miały na celu uświadomienie studentom możliwości rozwoju zawodowego oraz podniesienie ich kompetencji w zakresie poszukiwania zatrudnienia. Studenci dowiedzieli się, jak wygląda obecny rynek pracy i czego pracodawcy od nich oczekują, a także jak powinni przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną, żeby zabłysnąć przed rekruterem i dostać wymarzoną posadę. Specjaliści na podstawie badań, raportów i własnych doświadczeń pokazali, jak budować swoją karierę i jak świadomie podejmować decyzje zawodowe.

Wszystkie zajęcia odbyły się w obiektach dydaktycznych PWSZ w Raciborzu przy ul. Słowackiego 55 w dniach 4 i 5 listopada br. Warsztaty poprowadzili doświadczeni specjaliści, występujący z ramienia Work Express. Wszyscy studenci biorący udział w danym szkoleniu uzyskali odpowiednie zaświadczenie aktywnego uczestnictwa w kursie.

Sympozjum zostanie podsumowane w formie publikacji skupiającej w sobie referaty prezentowane podczas sympozjum oraz wyniki badania ankietowego opracowane w formie raportu przez dr. Rajmunda Morawskiego, twórcę narzędzia badawczego, oraz członków Koła Naukowego Socjologów PWSZ.

Projekt realizowany jest we współpracy z instytucjami delegującymi poszczególnych gości – prelegentów, w szczególności zaś z Stowarzyszeniem Animatorów Społeczno-Kulturalnych ASK i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS. Patronat honorowy nad projektem objął JM Rektor PWSZ, prof. dr hab. Michał Szepelawy, a patronat społeczny – Stowarzyszenie ASK.

, , ,

Brak komentarzySetPageWidth